11 joulukuuta 2023

Loimun SmartDog Kognitio testi
Loimu kävi smartDog kognitio testissä heti 2v synttäreidensä jälkeen. Samalla annettiin panoksemme suomalaiseen koiratutkimukseen. Osa tuloksista yllätti itseni, vaikka Loimu itse käyttäytyi testissä pitkälti kuten odotin. Tässä nyt suora kopio Loimun tuloksista ja lopussa omia kommentteja ja ajatuksia.


"KOKONAISARVIO TESTIN PERUSTEELLA 

Testin alussa Loimu suhtautui uuteen testaajaan avoimen ystävällisesti, ja se tutustui myös vauhdikkaasti uuteen tilaan. Loimu oli erittäin hyvin motivoitunut koko testin ajan ja se keskittyi myös hyvin tehtäviin. Sylinteritestissä Loimu osoitti kohtuullisen hyvää itsehillintää. Ihmisen eleiden lukukyky ei ollut testissä Loimun vahvuus, eikä se ole niillä johdettavissa harhaan (huijaus -osio). Parhaiten koira ymmärsi käsieleen, jossa keho kääntyy mukana. Tilaan liittyvä ongelmanratkaisu, V-aita, oli Loimulle helppo ja koira ratkaisi myös loogisen päättelyn tehtävän, joka on testin vaikein. Mahdottomassa tehtävässä Loimu oli enemmän ihmiseen tukeutuva ongelmanratkaisija, mutta sillä oli käytössä myös itsenäinen ongelmanratkaisustrategia. Loimu muisti kaksi toistoa (neljästä) muistitehtävästä oikein, mikä on keskiarvoinen suoritus. Muistitehtävässä odottaessaan Loimu äänteli ja oli levoton. Loimu painoi namikonetta sosiaalisen oppimisen tehtävässä kerran, mutta se saattoi painaa enemmänkin vahingossa. Selkeää todistetta ei sosiaalisesta oppimisesta nähty. Loimu teki kaikissa tehtävissä ratkaisut erittäin nopeasti ja se oli kaikessa tekemisessään hyvin nopea koira. Testin aikana Loimu käyttäytyy vilkkaan koiran tavoin. 

YKSITTÄISET OSA-ALUEET ITSEHILLINTÄ 

Itsehillintä on ominaisuus, joka on arkipäivässä hyödyllinen monella tavalla. Optimaalinen suoritus ongelmanratkaisussa tehdään usein kohtuullisen matalassa vireessä, kun taas liian kiihtynyt, tai passiivinen mielentila heikentää suoritusta. Itsehillintä on tärkeä ominaisuus luonnossa elävälle eläimelle ja se on myös osittain periytyvä ominaisuus. Hyvä itsehillintä on tärkeä myös koiran arkipäivässä sekä koulutuksessa. Koiran kyky hillitä ensimmäinen tunnereaktio helpottaa koiran hallintaa arkipäivän tilanteissa. Koira, joka kykenee kontrolloimaan omia impulssejaan, kykenee todennäköisesti paremmin esim. pitkäjänteiseen yhteistyöhön, kuin koira, jonka on vaikea kontrolloida omia mielihalujaan. Esimerkiksi laumassa metsästäminen vaatii susilta tarkkaa koordinoitua yhteistyötä, jossa yksilön on pidäteltävä suurtakin halua rynnätä liikkeelle, jotta metsästys onnistuisi. Toisaalta olemme tarkoituksella jalostaneet rotuja, joissa haluamme koiran reagoivan nopeasti esim. saaliseläimen liikkeeseen tai uhkaan. Tällaisia ovat monet metsästyskoirat ja työkoirarodut, ja usein koira, jolla on jonkin verran impulsiivisuutta saattaa olla erinomainen harrastuskoira – toisinaan arki koiran kanssa saattaa olla haastavaa, riippuen koiran muista ominaisuuksista. Hyvin impulsiivinen koira saattaa olla hyvä harrastus ja kilpakoira lyhyehköihin suorituksiin, mutta pitkissä työtehtävissä, jotka vaativat keskittymistä ja rauhoittumista, impulsiivisuus saattaa tuoda haasteita – ei kuitenkaan aina. Impulsiivinen koira kiihtyy helposti, ja voi täten havainnoida puutteellisesti informaatiota ympäristöstä, ja esim. käsillä olevasta tehtävästä. Impulsiivinen koira myös helposti innostuu asioista, ja sen vire nousee helposti, mikä on etu koulutuksessa. Impulsiivisuutta mitattiin testissä sylinteritestillä ja toisinaan impulsiivisuus ilmenee myös V-aita testissä. Sylinteritestissä koira opetettiin ensin syömään makupala päistä, ja sen jälkeen tilanne muuttui siten, että koira saikin nähdä palkkion. Hyvän itsehillinnän omaava koira pysyttelee pääasiassa juuri oppimassaan tavassa saada palkkio, kun taas koira, jonka on vaikea vastustaa impulsseja, innostuu helposti nähdessään palkkion ja pyrkii siihen käsiksi suorinta tietä lasin läpi. Impulsiivisuus näyttää olevan koiralla voimakkaasti periytyvä ominaisuus. Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtä testiä, joka luotettavasti toisi monitahoisen impulsiivisuuden kaikki puolet esille. smartDOG testissä käytetään sylinteritestiä, jonka etuina on lyhyt kesto ja soveltuvuus kaikille roduille. Sitä on käytetty tutkimuksissa useille eläinlajeille, koira mukaan luettuna, mutta sen soveltuvuudesta keskustellaan edelleen. Sylinteritesti ei aina kerro koko kuvaa koiran impulsiivisuudesta ja testissä tulee helpoimmin esiin voimakas, yhden tyyppinen impulsiivisuus, joka on usein yhteydessä koiran kiihtymykseen, aktiivisuuteen sekä myös rohkeuteen. Sylinteritestin tulos voi kertoa erityisesti juuri sen hetkisestä tunnetilasta. Esimerkiksi pelokkuus tekee koiran aina varovaiseksi, ja se hillitsee itsensä juuri sillä hetkellä. Impulsiivisuus on monitahoinen ominaisuus, niin ihmisellä kuin koirallakin. 

KOIRASI KÄYTTÄYTYMINEN OSIOSSA: Loimulla oli hyvä itsehillintä ja impulssikontrolli sylinteritestissä. Sylinteritestissä koira toimii suurelta osin siten, kuin se juuri oppi edellisessä osiossa, (nami otetaan avoimesta päästä) eikä palkkio näköärsykkeenä häirinnyt koiraa ensimmäisten yritysten jälkeen. Aikaisemmissa tutkimuksissa koirilla sylinteritestin onnistumisprosentti on ollut keskimäärin 79% ja susilla 77% - Loimulla tämä oli 70%. 

ELEET 

Eleiden lukukyky – osiossa testattiin miten hyvin koira löytää palkkion ihmisen eleiden vihjeen avulla. Koirien on yleisesti havaittu olemaan erinomaisia ihmisen eleiden lukijoita, jopa parempia kuin simpanssi, mutta tämä ominaisuus vaihtelee paljon koirien välillä. Ihmisen kommunikaation ymmärtämiseen ei aikaisempien tutkimusten mukaan vaikuta paljoakaan oppiminen tai intensiivinen koulutus, vaan se on kohtuullisen pysyvä ja periytyvä ominaisuus, mutta tästä tarvitaan lisää tutkimuksia. Iälläkään ei ole havaittu olevan suurta vaikutusta eleiden lukukykyyn, ja jo kuusi viikkoisten pentujen on havaittu löytävän hyvin ruoan ihmisen vihjeen avulla. Eri rodut eroavat toisistaan siinä, miten hyviä ne ovat lukemaan ihmisen eleitä, ja ihmisen kanssa tiiviiseen yhteistyöhön jalostettujen rotujen on havaittu olevan keskimääräistä parempia lukemaan ihmisen eleitä. Tästä tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta, koska rotujen välisiä eroja ei ole tutkittu kunnolla. Ihmisen eleiden ymmärtäminen näyttää olevan myös voimakkaasti periytyvä ominaisuus koiralla. 

KOIRASI KÄYTTÄYTYMINEN OSIOSSA: Ihmisen eleiden lukukyky ei ollut testissä Loimun vahvuus, koira sai keskimäärin 53 % oikein. Parhaiten Loimu ymmärsi kädellä osoituksen, jossa keho kääntyy mukana. Loimu sai tästä osiosta 100% oikein. 

ONGELMANRATKAISU - V-AITA 

V-aita tehtävässä koiran oli ratkaistava spatiaalinen eli tilaan liittyvä ongelma, V-aidan sisälle laitettiin ruokaa ja koiran on tajuttava, että menemällä poispäin palkkiosta, koiran on mahdollista saavuttaa se. Tehtävä mittaa paitsi ongelmanratkaisun nopeutta, myös ongelmanratkaisutapaa ja itsehillintää. Näkyvä ruoka lähellä on houkutteleva, ja vaatii itsehillintää edetä ruoasta poispäin. Testi mittaa samalla myös ongelmanratkaisutapaa - koira voi myös tässä tehtävässä keskittyä pyytämään apua ohjaajalta, sen sijaan että ratkaisisi sen itse. Aikaisempien tutkimusten mukaan koirat ratkaisevat tehtävän keskimäärin n. 20—40 sekunnissa. Ongelmanratkaisukykyyn vaikuttaa aina myös aikaisempi kokemus ja oppiminen. 

KOIRASI KÄYTTÄYTYMINEN OSIOSSA: Loimu ratkaisi tehtävän huippunopeassa ajassa 3 sekunnissa. Koiraa ei häirinnyt näkyvillä oleva ruoka, vaan se ymmärsi nopeasti edetä poispäin palkkiosta ensin sen saadakseen. Koira ratkaisi tehtävän itsenäisesti eikä se pyytänyt apua ihmiseltä. 

ONGELMANRATKAISU - MAHDOTON TEHTÄVÄ 

Mahdottomassa tehtävässä testataan koiran ongelmanratkaisun strategiaa – itsenäinen vaiko ohjaajalta apua pyytävä. Tehtävä on aluksi helppo, mutta muuttuu lopulta mahdottomaksi ratkaista. Koiran tapaa ratkaista ongelma tarkkaillaan kahden minuutin ajan. Molemmat tavat ratkaista ongelma ovat hyviä, ja riippuukin lähinnä koiran käyttötarkoituksesta, kumpi tapa on parempi omistajan mielestä. Pääosin itsenäiseen työskentelyyn tulevan koiran olisi hyvä pyrkiä itsenäisesti ongelman ratkaisuun. Apua pyytävä strategia on erinomainen silloin, kun koiralta vaaditaan ohjattavuutta ja sitä, että se ongelmatilanteen kohdatessaan turvautuu ohjaajaan mieluummin kuin toimii itsenäisesti. Ihmiseen kohdistettu katse kertoo myös koiran yhteistyöhalukkuudesta. Koulutuksella pystytään vaikuttamaan jonkin verran ongelmanratkaisu -strategiaan, esim. koiralla pystytään vahvistamaan ohjaajan apuun luottavaa strategiaa, tekemällä yhteistyö ihmisen kanssa kannattavaksi. Ominaisuus on kuitenkin periytyvä ja eroaa paljon rotujen välillä. Mikäli koira hylkää rasian pitkäksi aikaa, kertoo se joko siitä, ettei rasiassa oleva palkkio ole tavoittelemisen arvoinen koiran näkökulmasta (ei jaksa ponnistella sen eteen paljonkaan), tai että muut asiat kiinnostavat enemmän. Toisinaan koira tulee tehtävässä epävarmaksi, ja hylkää rasian lähtien tekemään haistelua sijaistoimintona, vaikka tila ei muuten kiinnostaisikaan koiraa. 

KOIRASI KÄYTTÄYTYMINEN OSIOSSA: Loimu pyrki ratkaisemaan mahdottoman tehtävän enimmäkseen ihmisiltä apua pyytäen (45%). Koiralla oli kuitenkin molemmat 5 ongelmanratkaisustrategiat käytössä, sillä se pyrki myös ensin itsenäiseen ratkaisuun (18%). 38 % koira tekee muuta. 

LOOGINEN PÄÄTTELY Tämä tehtävä osio sisältää testin vaikeimman tehtävän. Loogisen päättelyn tehtävässä koiran on pääteltävä tyhjän astian perusteella palkkion sijainti (negaation kautta). Tämä on erittäin haastava tehtävä koiralle. Koiran omaa päättelykykyä vaikeuttaa koiran herkkyys ohjaajan eleille ja kommunikoinnille – eli tässä tehtävässä testaajan viimeksi koskettama astia saattaa olla koiralle houkuttelevin, vaikka se on tyhjä. Vain noin 39% koirista ymmärtää tehtävän. 

KOIRASI KÄYTTÄYTYMINEN OSIOSSA: Loimu ymmärsi selvästi loogisen päättelyn tehtävän. Se tarkoittaa, että koirasi ymmärsi ongelman ja ilmiön sen takana. Koirasta riippuen, saattaa olla, että tällainen koira turhautuu helppoihin harjoituksiin. Koira saattaa myös oppia keskimääräistä nopeammin. 

VIHJE VAI OMA PÄÄTTELY (HUIJAUS) Toiset koirat luottavat ihmisen vihjeisiin ja eleisiin suunnattomasti, ja muisti vs osoitus - tehtävä mittaa tätä. Testaaja vihjaa koiralle namin ”väärän” sijainnin. Tässä vaikuttaa osittain koulutus. 

KOIRASI KÄYTTÄYTYMINEN OSIOSSA: Loimua ei hämätty tässä tehtävässä ”väärillä” testaajan vihjeillä, vaan se päätteli itse näkemänsä perusteella missä palkkio on, eikä antanut osoitusten häiritä. Suurin osa koirista ei seuraa testaajan väärää vihjettä, vaan menee sinne, minne namin näki menevän. 

MUISTI 

Muistin kesto -tehtävässä koiran täytyy muistaa tarkalleen kohteen sijainti lähellä toisiaan sijaitsevasta kolmesta astiasta minuuttien odottelun jälkeen. Muisti- tehtävässä pisin aikaviive oli 2min 30s – käytännössä koiran muisti on paljon pidempi kuin tämä, ja se saattaa muistaa useita kuukausia, jopa vuosia tiettyjä asioita ja paikkoja – näin pitkiä viiveitä on vain hankala testata testiolosuhteissa, ja siksi vaikeus tehtävässä luotiin kolmella samankaltaisella muistipaikalla. Tehtävä on vaikea, koska samanlaisia astioita on 6 kolme ja ne ovat lähellä toisiaan. Koiran odotuksen kärsivällisyys tai kärsimättömyys saattaa myös vaikuttaa muistamiseen, ja monesti koiran kärsimätön ja levoton odotus ei edistä muistamista. Testissä muistitulokseen vaikuttaa myös koiran vireys, tunnetila ja motivaatio muistettavaa asiaa kohtaan - se saattaa siis vaihdella samalla koiralla eri päivinä. Koiran näköyhteys peitettiin – tämä siksi, että mikäli koira pitää katsekontaktin astiaan kokoajan, tehtävä ei mittaakaan muistia, joka tarkoittaa asian palauttamista uudelleen mieleen. Testissä oikein muistaminen vaatii, että koira käsittelee spatiaalista tietoa (oikean purkin sijainti), painaa sen mieleensä, sekä noutaa tiedon tietyn aika viiveen jälkeen. 

KOIRASI KÄYTTÄYTYMINEN OSIOSSA: Loimu muisti oikein kaksi (1min30s, 2min30s) aikaa neljästä (1min, 1min30s, 2min ja 2min 30s) mikä on suunnilleen keskimääräinen suoritus tässä tehtävässä. Odottamisen aikana Loimu ääntelee paljon ja on levoton. 

SOSIAALINEN OPPIMINEN 

Koirat pystyvät oppimaan toisiltaan ja myös ihmiseltä. Tällaista toisen käyttäytymisen seuraamista ja sen matkimista kutsutaan nimellä sosiaalinen oppiminen, ja vaikka se on eläimillä yleinen oppimistapa, käytetään sitä harvoin hyväksi esim. koiran koulutuksessa. Esim. ”Do as I do” koulutustapa pohjautuu ihmisen käyttäytymisen matkimiseen. Tässä testissä koiran spontaania mallista matkimista testattiin laitteella, jossa testaaja näytti ensin viisi kertaa tavan, miten ruoka saadaan laitteesta ulos, ja sen jälkeen koira sai 3 min aikaa puuhastella laitteen kanssa. Tutkimusten mukaan jo 8vk ikäiset pennut pystyvät matkimaan ihmistä. Monesti tässä tehtävässä koira keskittyy pyytämään apua, sen sijaan että se itse lähtisi painelemaan nappuloita. Toisinaan koira kiihtyy, ja haluaa vain hajottaa koneen. 

KOIRASI KÄYTTÄYTYMINEN OSIOSSA: Sosiaalisen oppimisen tehtävässä Loimu painoi oikeaa nappia, mutta se osui nappiin enemmänkin vahingossa kokeiltuaan ensin paljon muuta. Se, että koira yrittää ylipäätään selvittää tehtävää, kertoo paljon myös koiran luonteesta: koiralla oli halua selvittää, miten namit saadaan sekä rohkeutta manipuloida laitetta. Selkeää mallioppimista ei nähty. 

AKTIIVISUUS

Koiran aktiivisuus mitattiin testissä FitBark aktiivisuusmittarilla, joka antaa minuuttikohtaisen aktiivisuuden keskiarvon. Koiran aktiivisuus mitattiin keskiarvona koko 7 testissä oloajan. Testattujen koirien välillä on paljon eroa siinä, miten aktiivisia ne ovat testissä. Aktiivisuus käyttäytymisominaisuutena on yleensä hyvin voimakkaasti periytyvä ominaisuus, mutta se voi vaihdella paljon tilannekohtaisesti. Esim. vilkaskin koira saattaa olla hyvin rauhallinen uudessa tilanteessa, mikäli se kokee tilanteen pelottavana tai mikäli se rauhoittuu keskittymään tehtäviin. 

KOIRASI KÄYTTÄYTYMINEN OSIOSSA: Koirasi FitBark aktiivisuus testissä oli 51.

SUHTAUTUMINEN VIERAASEEN IHMISEEN – ARKUUS-ROHKEUS 

Suhtautuminen vieraaseen ihmiseen, eli sosiaalisuus/ystävällisyys-persoonallisuuspiirre, vaihtelee paljon koirien välillä. Sosiaalisuuteen vaikuttaa sekä geenit eli perimä, että koiran kokemukset koko elinajan aikana. Perimän lisäksi erityisen suuri painoarvo on koiran pentuajan kokemuksilla, niin positiivisilla kuin negatiivisilla. Rodut vaihtelevat paljon sosiaalisuudessaan, ja olemme jalostaneet rotuja, joista joissakin pääosin yksilöt suhtautuvat vieraisiin ihmisiin avoimen ystävällisesti, kun taas toisissa roduissa suhtautuminen on pääosin varauksellista, jopa pelokasta. Testin alussa katsottiin koiran ensisijaista reaktiota ja suhtautumista sille vieraaseen testaajaan. 

KOIRASI KÄYTTÄYTYMINEN OSIOSSA: Loimu suhtautui testin alussa vieraaseen ihmiseen ystävällisesti ja avoimesti – koira oli testissä avoin ja sosiaalinen vieraita ihmisiä kohtaan. 

TILAAN TUTUSTUMINEN - ARKUUS-ROHKEUS Testissä tulee esille paitsi koiran aktiivisuus (FitBark), myös koiran uteliaisuus sekä rohkeus uuteen tilaan tutustuttaessa. Mikäli koiraa tilanne pelottaa, se saattaa pysytellä testin alussa mielellään lähellä omistajaa ja on passiivinen. Tällöin koiran sen esim. kotioloissa näkyvä aktiivisuus ei tule näkyviin testissä, ja käytös kertoo, että koiraa aluksi jännittää uusi tilanne. 

KOIRASI KÄYTTÄYTYMINEN OSIOSSA: Loimu oli erittäin aktiivinen testin alussa, ja irti päästessään tutustui juosten koko huoneeseen."

Loimu oli testissä oma itsensä, pikkuisen vauhdikas täysiiiiiii ja jos ei saanut olla vauhdikas niin superäänekäs. Loimu oli todella motivoitunut tekemiseen, mutta odottelut se pääasiassa haukkui. Näin Loimu tekee arjessakin, jos se ei voi purkaa innostustaan tai turhaumaansa muuten. Esimerkiksi mahdottomassa tehtävässä Loimu oli vapaana ja selvästi turhautui --> se oli ihan hiljaa ja lähti vain juoksemaan ympäriinsä ja kierimään matolle. Tämän jälkeen se palasi tehtävälle.

Yllätyin erityisesti siitä että Loimu keskittyi vaikeaan loogisen päättelyn tehtävään ja ymmärsi sen! Näin tavan tallaajan silmään vilkas koira ei aina näyttäydy kovin älykkäänä, mutta onhan se! 

Loimun keskittymistä haittasi varmasti se että minun pitäessäni sitä valjaista kiinni se turhautui ja keskittyi pääasiassa haukkumaan. Olen kuitenkin sikäli aivan tyytyväinen testiin, että Loimu on juurikin niin vilkas ja vielä vähän fiksumpi kuin mitä kuvittelin.

Ostin pääsyn myös SmartDogin tietokantaan, jossa pääsin vertailemaan Loimun tuloksia islanninlammaskoirien ja kaikkien koirien keskiarvoon. Loimu on, no, ihan oikeasti aktiivinen. Ja vilkas, kansankielisesti. En siis ole vain kuvitellut näin, vaan tilastollisestikin Loimu on vähän vilpertti. 

Testikokemus oli hyvä ja tulen jatkossakin käyttämään koirani nimenomaan SmartDogin testeissä (Savukin on käynyt aikanaan pienessä persoonallisuusarviossa). Investoin rahan mieluummin suomalaiseen tutkimukseen ja tutkittuun tietoon perustuvaan koiran ominaisuuksien testaamiseen, kuin mutuun perustuviin historian kaikuihin. Minulle on myös erittäin tärkeää, ettei testatessa koiraa pelotella vaan testi tehdään nimenomaan palkintoja käyttäen (Loimu suosittelee keitettyjä hirven kappaleita). Toisaalta haluan koirastani myös jonkun asiantuntijan arvion pelkästään oman mutun ja näkemyksen lisäksi. Meistä useimmat kokevat sen oman koiran olevan kaikista eniten sitä ja tätä, koska perustamme käsityksemme yksittäisestä koirasta lähinnä siihen mitä olemme kokeneet koirien kanssa aiemmin.

Sekavat esimerkkini ovat taattua tajunnanvirtalaatua.

No mutta, nyt on Loimusta taas lisää mustaa valkoisella dataa.  On se mussukka 💛

2 kommenttia:

Kysy rohkeasti ja keskustele asiallisesti :)